Gældende fra 03.07.2023

  1. Aftale

Medmindre andet måtte være skriftligt aftalt med Rala Stål ApS gælder for alle leverancer (også leverancer uden for Skandinavien) de “Almindelige Leveringsbetingelser – NL 01” med nedenstående ændringer, præciseringer og tilføjelser. Andre forhold relateret til en specifik indkøbsordre end de her anførte kræver således i hvert enkelt tilfælde skriftligt samtykke fra Rala Stål ApS. Ethvert tilbud er, som udgangspunkt, gældende i 14 dage medmindre andet angives og afgives med forbehold for endelig ordrebekræftelse fra Rala Stål ApS. Indsigelser mod de i en ordrebekræftelse anførte vilkår og specifikationer skal ske skriftligt inden 3 arbejdsdage fra ordrebekræftelsens datering.

  1. Priser

De i tilbuddet anførte priser er de på tilbudsdatoen gældende og alle priser er i DKK, medmindre andet er angivet. Ethvert tilbud forstås som én samlet leverance. Indtil prisen er endeligt bekræftet ved ordrebekræftelse fra Rala Stål ApS, forbeholdes det at regulere priser uden varsel ved ændringer i Rala Stål ApS’ indkøbspriser, valutakurser, afgifter m.v. Fakturaer med ordreværdi på under DKK 500,00 ekskl. opstarter, tegnearbejde og moms pålægges et ekspeditionsgebyr således ordreværdien er minimum DKK 500 ekskl. moms. Medmindre andet fremgår af ordrebekræftelsen er den angivne pris ekskl. eventuel emballage og fragt.

  1. Levering

Enhver angivelse af leveringstider eller tidsrum for levering regnes – medmindre andet er anført i tilbuddet – fra endelig ordrebekræftelse. Alle leverancer sker, medmindre andet er skriftligt aftalt, AB fabrik fra Rala Stål ApS’ lager, eller direkte fra en eventuel underleverandør, såfremt dette fremgår af ordrebekræftelsen. Levering sker på det i ordrebekræftelsen anførte tidspunkt. Eventuel forsendelse fra Rala Stål ApS’ adresse sker således for købers regning og risiko. Hvis Rala Stål ApS ikke kan levere sin ydelse på det i ordrebekræftelsen anførte tidspunkt, og dette skyldes forsinkelse hos en underleverandør, er Rala Stål ApS berettiget til at udskyde sin levering tilsvarende. Der beregnes ikke bod ved eventuel forsinket levering, men køber kan i overensstemmelse med NL 01 punkt 14 hæve aftalen og kræve erstatning, såfremt Rala Stål ApS ikke leverer indenfor en fastsat yderligere frist. Erstatningen er begrænset, jf. NL 01 punkt 14, stk. 5.

  1. Betaling

Betaling skal, såfremt intet andet er skriftligt aftalt, ske netto kontant 14 dage fra fakturadato. Ved betaling efter forfaldsdagen tilskrives morarente efter de til enhver tid gældende regler i renteloven. Ejendomsretten til produktet besiddes af Rala Stål ApS og overgår til køber ved betaling af fulde beløb.

 

  1. Ansvar og mangler

Reklamationer vedrørende mangler, der kan konstateres ved en undersøgelse af varen ved modtagelsen, skal ske skriftligt uden ugrundet ophold og senest 1 uge efter varens modtagelse. I andre tilfælde skal reklamation ske straks, når køber konstaterer eller burde have konstateret manglen. Rala Stål ApS har intet ansvar for mangler, herunder funktionsevne eller egenskaber, ved produkter, der baserer sig på materiale eller tegninger/beregninger fra køber eller en af denne antaget medhjælp. Tilsvarende gælder, hvis Rala Stål ApS bistår med rentegning, programmering eller udarbejdelse af prototyper ud fra købers oplysninger. Ved reparation, tilretning eller udskiftning af varer, foregår dette som udgangspunkt på Rala Stål ApS’ adresse, således at køber efter anmodning er forpligtet til at returnere varen til Rala Stål ApS og afholde de hermed forbundne omkostninger. Efter endt reparation, tilretning eller udskiftning returneres varen til køber for Rala Stål ApS’ regning. Dette forudsætter, at returnering kan ske til en adresse i Danmark, og at afhjælpningen er sket på grundlag af en berettiget reklamation. Ansvaret for mangler er i øvrigt begrænset, jf. NL 01 punkt 34. Begrænsningerne gælder tilsvarende i tilfælde af eventuelt konstruktions- og/eller rådgivningsansvar for Rala Stål ApS og/eller tilsvarende ansvar i relation til Rala Stål ApS’ underleverandører.

  1. Returnering

Returnering af bestilte og leverede varer kan kun finde sted efter forudgående aftale herom. Såfremt Rala Stål ApS accepterer returnering af varen, returneres varen til Rala Stål ApS på købers regning. Der fremsendes dokumentation sammen med varerne, hvor der er angivet Afsender samt henvisning til ordrenummer. Der kan under alle omstændigheder kun ske returnering af varer, der er ubrugte og i original stand samt med original dokumentation.

 

  1. Produktansvar

Der henvises til NL 01 punkt 35. Ansvaret er dog maksimeret til DKK 2.500.000 pr. skade, ligesom Rala Stål ApS ikke er ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, indirekte tab eller andre økonomiske konsekvenstab.

Rala Stål ApS forholder sig til DS/ISO 2768-1-C samt EN ISO 13920 såfremt der ikke er dokumenteret toleranceklasse fra kunden side.

  1. Tvister

Tvister som udspringer af leverancer fra Rala Stål ApS, skal afgøres efter dansk ret og ved de danske domstole med Retten i Randers som værneting.

  1. Returnering af emballage

Rala Stål ApS tilbyder returnering af pallerammer med Rala Stål logo samt euro paller. Emballagen skal være i god stand. Ved returnering vedlægges en seddel med afsender samt antal af emballage. Kunden returnerer selv emballagen på Rala Ståls adresse. Rala Stål ApS krediterer 50% af salgsprisen på emballagen såfremt emballagen er godkendt.

Med venlig hilsen

Rala Stål ApS

Norgesvej 1

DK – 9560 Hadsund